Bio4Energy

BIO4ENERGY SK , s.r.o., člen holdingu 4ENERGY GROUP a.s., je developerská a investičná spoločnosť zameraná na prípravu, realizáciu a prevádzku projektov zameraných na výrobu elektrickej energie spaľovaním druhotného materiálu z biomasy, ako aj projektov na výrobu peletiek a brikiet z odpadového dreva.

Pri príprave projektov spoločnosť využíva skúsenosti partnerov s tradíciou výroby elektrickej energie alebo tepla, ako aj dlhodobo osvedčené technologické riešenia od etablovaných a renomovaných dodávateľov.

Každý projekt, ktorý spoločnosť realizuje, musí spĺňať komplexný súbor prísnych environmentálnych a sociálnych kritérií, aby pri jeho implementácii došlo k minimálnemu zásahu do prirodzeného prostredia. Pri navrhovaní kapacity výroby sa zohľadňuje aktuálny potenciál dostupnej vstupnej suroviny s ohľadom na kvalitu, rozsah a hospodárnosť spracovania materiálu. Výsledkom návrhu je udržateľný prístup materiálu počas celej životnosti technológie.

Cieľom spoločnostiBIO4ENERGY SK je prioritne zúžitkovať odpadové suroviny z biomasy a tým spôsobom prispieť k znižovaniu dopadov klimatických zmien, k znižovaniu degradácie životného prostredia, k zníženiu miery závislosti na dovoze energetických surovín a palív, k diverzifikácii zdrojov a tým k zvýšeniu lokálnej a regionálnej energetickej sebestačnosti.

Z globálneho hľadiska je cieľom spoločnosti prispieť do roku 2020 k zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe.

BIO_4Energy [Converted]