Waste4Energy

WASTE4ENERGY s.r.o., člen holdingu 4ENERGY GROUP a.s., je developerská a investičná spoločnosť zameraná na prípravu, realizáciu a prevádzku projektov na energetické zhodnotenie komunálneho a priemyselného odpadu.

Spoločnosť svojou činnosťou reaguje na neudržateľný a životnému prostrediu škodlivý spôsob likvidácie komunálneho odpadu formou skládkovania, ktorý na Slovensku a v niektorých okolitých krajinách ešte stále predstavuje jej dominantný spôsob.

Nakoľko každý spôsob nakladania s komunálnym odpadom ako aj jeho likvidácia so sebou nesú potenciálne značné environmentálne riziká, spoločnosť pre jeho zhodnocovanie aplikuje iba metódy vykazujúce najnižšiu mieru takýchto rizík, primárne potom metódu splyňovania, ktorá okrem nízkej miery produkovaných emisií umožňuje aj efektívnu výrobu elektrickej energie a tepla.

Nemenej dôležitý ako výber metódy energetického zhodnotenia odpadu je samotný výber vhodnej a kvalitnej technológie určenej na zhodnotenie, ktorému spoločnosť prikladá mimoriadny význam. Konkrétne technické riešenie preto musí spadať do tzv. kategórie BAT (najlepšie dostupné technológie), musí mať dostatočné a dlhoročné referencie v krajinách s vysokými environmentálnymi nárokmi a v neposlednom rade musí pochádzať od dodávateľa s adekvátnymi skúsenosťami s prevádzkou takýchto zariadení.

Spoločnosť aktuálne citlivo posudzuje vhodnosť viacerých lokalít pre prípravu predmetných projektov na zhodnocovanie komunálneho odpadu, ďalšiemu rozvoju týchto projektov však bráni súčasný problematický legislatívny rámec oblasti nakladania s odpadmi a ich likvidácie, ktorý už roky márne čaká na priblíženie sa európskemu štandardu.